Secondary school No. 8

Druzhkivka, Donetsk region