Mykolaiv

Dormitory No. 1 of V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv