Admiral Makarov National Shipbuilding University

Mykolaiv