Dormitory of Mykolaiv National University

Mykolaiv