Staryi Saltiv Lyceum

Staryi Saltiv, Kharkiv region