Staryi Saltiv Lyceum. Bus

Staryi Saltiv, Kharkiv region