Secondary school. The 1st floor

Zarichne, Zaporizhzhia region