Secondary school. The 2nd floor

Zarichne, Zaporizhzhia region